STT Anh Em Xã Hội ❤️️Những Câu Nói Hay Về Tình Anh Em

STT Anh Em Xã Hội Bằng Tiếng AnhTạm Dịch1. We must live together as brothers or perish together as fools.Chúng ta phải sống với nhau như anh em hoặc chết cùng nhau như những kẻ ngu ngốc.2. We have flown the air like birds and swum the sea like fishes, but have yet to learn the simple act of walking the earth like brothers.Chúng ta đã bay trên không trung như chim và bơi trên biển như cá, nhưng vẫn chưa học được hành động đơn giản là đi trên đất như anh em.3. Never hold resentments for the person who tells you what you need to hear; count them among your truest, most caring, and valuable friends.Đừng bao giờ oán giận người nói với bạn những gì bạn cần nghe; đếm họ trong số những người bạn chân thật nhất, quan tâm nhất và có giá trị nhất của bạn.4. None of you believes until he wishes for his brother what he wishes for himself.Không ai trong số các bạn tin cho đến khi anh ấy ước cho anh trai mình những gì anh ấy ước cho chính mình.5. Bond is stronger than blood. The family grows stronger by bond.Trái phiếu mạnh hơn máu. Gia đình phát triển mạnh mẽ hơn bởi sự ràng buộc6. Be near your brothers. Not just one, but both of them.Ở gần anh em của bạn. Không chỉ một, mà cả hai.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *