Những Câu Nói Hay Về Công Việc ,️ Áp Lực Công Việc Hài – Dịch vụ Hay

Những Câu Nói Hay Về Công Việc Bằng Tiếng AnhTạm DịchCan anything be sadder than work left unfinished? Yes, work never begun. Có điều gì đáng buồn hơn công việc không được hoàn thành không? Có chứ, công việc chưa bao giờ được bắt đầu.What I’ve noticed is that people who love what they do, regardless of what that might be, tend to live longer.Tôi để ý thấy rằng những người yêu việc mình làm, dù việc đó là gì, thường sống lâu hơn.Just as appetite comes from eating, so work brings inspiration, if inspiration is not discernible at the beginning.Cũng giống như có ăn thì mới ngon miệng, công việc đem lại cảm hứng, nếu cảm hứng không cảm nhận được ngay từ đầu.When you like your work every day is a holiday.Khi bạn yêu thích công việc của mình, ngày nào cũng là ngày lễ.When you work, work. When you play, play. Don’t mix the two.Khi bạn làm việc, hãy làm việc. Khi bạn chơi, hãy chơi. Đừng trộn lẫn hai việc đó.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *