Những câu nói hay của Gia Cát Lượng được yêu thích nhất

1. “Hữu nan, tắc dĩ thân tiên chi; hữu công, tắc dĩ thân hậu chi”

(Khi gặp khó khăn hoạn nạn thì phải đi đầu, khi gặp công lao thì hãy lùi về đằng sau)

2. “Vật dĩ thân quý nhi tiện nhân, vật dĩ độc kiến nhi vi chúng, vật thị công năng nhi thất tín”

(Đừng vì thân thể cao quý mà coi rẻ người, đừng vì cách nhìn của một mình mình mà đi ngược lại với nhiều người, đừng cậy năng lực mà thất tín)

3. “Thế lợi chi giao, nan dĩ kinh viễn”

(Ý nói con người mà dùng nịnh bợ để kết giao thì khó mà đi được xa)

4. “Vạn sự cụ bị, chích khiếm đông phong”

(Mọi sự đã sẵn sàng chỉ còn chờ thời cơ)

5. “Thân hiền thần, viễn tiểu nhân, thử tiên hán sở dĩ hưng long dã”

(Gần gũi với người có đức có tài, rời xa kẻ tiểu nhân, vì điều này mà Tiên Hán mới thịnh vượng)

6. “Viễn lự giả an, vô lự giả nguy”

(Người nhìn xa trộng rộng sẽ được bình an, người không biết lo nghĩ gì sẽ gặp nguy hiểm)

7. “Vấn chi dĩ thị phi nhi quan kỳ chí”

(Muốn xem xét chí hướng của một người thì phải hỏi họ về điều phải trái đúng sai)

8. “Cùng chi dĩ từ biện nhi quan kỳ biến”

(Dùng câu hỏi, lý lẽ truy hỏi đến cùng để xem khả năng ứng biến đối phó với các tình huống của của một người)

9. “Tư chi dĩ kế mưu nhi quan kỳ thức”

(Dùng mưu kế của mình để đánh giá những kiến thức của đối phương)

10. “Cáo chi dĩ họa nan nhi quan kỳ dũng”

(Đặt ra những tình huống gian nguy, khốn khó để xem sự dũng cảm của đối phương)

11. “Túy chi tửu nhi quan kỳ tính”

(Dùng rượu để xem xét tính tình của một người. Con người một khi đã uống rượu, say rượu thì sẽ khó kiểm soát được hành động của mình, từ đó dễ dàng nhìn ra tính cách của một người)

12. “Phi học vô dĩ quảng tài, phi chí vô dĩ thành học”

(Nếu không học sẽ không mở rộng được cái tài, không có ý chí thì học sẽ không có thành quả)

13. “Cúc cung tẫn tụy, tử nhi hậu dĩ”

(Hết lòng tận tụy đến chết mới dừng. Người làm việc gì đó, trước hết cần phải có cái lễ nghĩa, làm việc tận tụy mới là điều đáng quý)

14. “Phu quân tử chi hành, tĩnh dĩ tu thân, kiệm dĩ dưỡng đức, phi đạm bạc vô dĩ minh chí, phi ninh tĩnh vô dĩ trí viễn”

(Cái hành của người quân tử là lấy tĩnh lặng để tu thân, lấy cần kiệm để dưỡng đức, không đạm bạc thì chí không sáng, không tĩnh thì không thể nhìn xa được)

15. “Phu chí đương tồn cao viễn”

(Người đàn ông phải có ý chí cao xa, đặt ý chí ở nơi cao xa)

16. “Lâm chi dĩ lợi nhi quan kỳ liêm”

(Dùng lợi lộc, tiền bạc, công danh để xem sự liêm chính của một người. Người liêm chính thì không đánh mất mình vì lợi lộc, tiền bạc, công danh).

17. “Kỳ chi sự nhi quan kỳ tín”

(Giao việc cho một người trong một khoảng thời gian nào đó để đánh giá xem chữ tín trong họ đến đâu. Người mà đã nhận việc, hứa đến thời hạn nào đó sẽ xong mà giữ đúng lời hứa thì đó là người thủ tín)

18. “Phòng gian dĩ chính, khứ xa dĩ kiệm”

(Dùng chính để phòng kẻ gian, dùng tiết kiệm để loại bỏ lãng phí)

19. “Dục tư kỳ lợi, tất lự kỳ hại, dục tư kỳ thành, tất lự kỳ bại”

(Ham muốn suy nghĩ về cái lợi thì tất sẽ lo lắng về cái hại, ham muốn suy nghĩ về sự thành công thì tất sẽ lo lắng về cái thất bại)

20. “Đạm bạc dĩ minh chí, ninh tĩnh nhi trí viễn”

(Đạm bạc để sáng tỏ chí lớn, yên tĩnh để chí hướng xa xôi)

21. “Hỷ bất ưng hỷ vô hỷ chi sự, nộ bất ưng nộ vô nộ chi vật”

(Vui cũng không nên vui với việc không đáng vui, giận cũng không nên giận với cái không đáng giận)

22. “Bất ngạo tài dĩ kiêu nhân, bất dĩ sủng nhi tác uy”

(Không vì có tài mà kiêu với người, không vì được sủng ái mà tác oai tác quái)

23. “Đại sự khởi đầu nan, tiểu sự khởi đầu dị”

(Việc lớn bắt đầu khó, việc nhỏ bắt đầu dễ)

24. “Phi ninh tĩnh vô dĩ thành học”

(Không yên tĩnh thì học chẳng thành)

25. “Đãi mạn tắc bất năng khai tinh, hiểm táo tắc bất năng lý tính”

(Lười nhác thì không thể tinh thâm, nóng nảy mạo hiểm thì không thể lý tính)

26. “Hữu văn sự tất hữu võ bị”

(Có việc văn ắt phải có phòng bị việc võ)

27. “Thiện tướng giả, tất hữu bác văn đa trí giả vi phúc tâm, do trầm thẩm cẩn mật giả vi nhĩ mục, dũng hãn thiện địch giả vi trảo nha”

(Bậc tướng giỏi, ắt có người học rộng tài trí làm tâm phúc, có người trầm tĩnh thận trọng cẩn mật làm tai mắt, có người dũng mãnh thiện chiến làm móng vuốt)

28. “Phù học tu tĩnh dã, tài tu học dã, phi học vô dĩ quảng tài, phi chí vô dĩ thành học”

(Phàm việc học, cần phải tĩnh, để thành tài, cần phải học, không học thì không lấy gì phát triển tài năng, không quyết chí thì không cách gì thành tựu việc học)

29. “Vạn sự câu bị, chỉ khiếm Đông phong”

(Muôn việc đủ cả, chỉ thiếu gió Đông)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *