Huỳnh Minh Nhật — STT Nghi Ngờ – Danh Ngôn & 50 Câu Nói Ý Nghĩa Về…

Status, Châm Ngôn & Những Câu Nói Hay Nhất Về Tri Thức Nhân Loại

Mặc dù không có định nghĩa nào về tri thức được tất cả mọi người chấp nhận, song, chúng ta có thể hiểu tri thức (hay kiến thức) bao gồm những dữ kiện, thông tin, sự mô tả, hay kỹ năng có được nhờ trải nghiệm hay thông qua giáo dục. Trong tiếng Việt, cả “tri” lẫn “thức” đều có nghĩa là biết. Tri thức là cơ sở của sự tiến bộ và phát triển. Nhưng ngoài ra, nó còn có ý nghĩa gì nữa đối với nhân loại…

View On WordPress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *